X

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuję, że:

 1. Administratorami Pani/Pana danych osobowych jest Małopolska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych z siedzibą w Krakowie ul. Szlak 61, 31-153 Kraków.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Małopolskiej Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych z siedzibą w Krakowie przy ul. Szlak 61, 31-153 Kraków email: bartosz.wlodarczyk@oiodo.pl lub listownie na adres: Małopolska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych ul. Szlak 61, 31-153 Kraków;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej Dz.U. 2011 nr 174 poz. 1039, ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych Dz. U. 2011 nr 174 poz. 1038 oraz zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do wykonania zadań ADO w związku z realizacją ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych Dz.U. 2011 nr 174 poz. 1038 oraz przez okres wymagany przez przepisy prawa.
 5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu.
 6. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące z ADO w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa.
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego -Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
 8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanego celu.
Przechodzę do serwisu
Menu

Fundusz Pełnomocnika

Załącznik do uchwały nr 243/VII/2016
z dnia 12 kwietnia 2016 r.

REGULAMIN FUNDUSZU PEŁNOMOCNIKA


Na podstawie:
uchwały nr 1 Delegatów IV Zjazdu MOIPiP z dnia 24.04.1993 r. w sprawie ustalenia funduszu na podstawową działalność w terenie w związku z wnioskiem nr 1 Delegatów XXXIV Zjazdu MOIPiP z dnia 3 marca 2016 roku.


§ 1

Wysokość funduszu pełnomocnika (w przeliczeniu na członka Izby) ustalił XXXIV Okręgowy Zjazd Delegatów MOIPiP, na kwotę 15 złotych.

§ 2

 1. Zaliczki na fundusz pełnomocnika wypłacane są od dnia 01 kwietnia do 31 października za dany rok kalendarzowy.
 2. Do pobrania środków finansowych z Kasy Biura upoważniony jest tylko Pełnomocnik.
 3. Dyspozytorem w/w funduszu jest Pełnomocnik wraz z Delegatami danego rejonu wyborczego.
 4. Wypłata funduszu następuje po przedstawieniu listy (wykazu) członków Izby systematycznie opłacających składki, potwierdzonego przez Dział Rachuby lub Dział Kadr danej placówki.

§ 3

Fundusz przeznaczony jest na finansowanie i współfinansowanie:

 1. Spotkań integracyjnych (np. Dzień Pielęgniarki, Położnej).
 2. Imprez kulturalnych i sportowych (np. bilety do kina, teatru, na basen, wycieczki, pielgrzymki itp.).
 3. Zakup książek i czasopism zawodowych.
 4. Zakupy rzeczowe związane z wydarzeniami okolicznościowymi i losowymi (np. kwiaty, upominki).

§ 4

 1. Rozliczenia zaliczki funduszu pełnomocnika należy dokonać w ciągu 30 dni od daty wypłaty należności z kasy MOIPiP.
 2. Całość funduszu pełnomocnika należy rozliczyć do 30 listopada w danym roku kalendarzowym o ile nie został on rozliczony wcześniej w całości.
 3. Podstawa do rozliczenia środków finansowych są wyłącznie faktury (rachunki) wystawione na MOIPiP. Rachunki te winny być potwierdzone przez Delegatów i Pełnomocnika za zgodność z protokółem dotyczącym przeznaczenia środków finansowych.

 

§ 5

 1. Nie rozliczenie funduszu pełnomocnika w terminie skutkuje pozbawieniem możliwości wypłaty pozostałych środków.
 2. Nie rozliczenie funduszu przez pełnomocnika jest równoznaczne ze zwrotem niewykorzystanej kwoty do kasy lub na konto bankowe MOIPiP.

§ 6

Środki finansowe przeznaczone na fundusz pełnomocnika niewykorzystane w danym roku, nie przechodzą na rok następny.

Biuletyn Informacji Publicznej
x

Strona korzysta z plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.