X

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuję, że:

 1. Administratorami Pani/Pana danych osobowych jest Małopolska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych z siedzibą w Krakowie ul. Szlak 61, 31-153 Kraków.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Małopolskiej Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych z siedzibą w Krakowie przy ul. Szlak 61, 31-153 Kraków email: bartosz.wlodarczyk@oiodo.pl lub listownie na adres: Małopolska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych ul. Szlak 61, 31-153 Kraków;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej Dz.U. 2011 nr 174 poz. 1039, ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych Dz. U. 2011 nr 174 poz. 1038 oraz zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do wykonania zadań ADO w związku z realizacją ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych Dz.U. 2011 nr 174 poz. 1038 oraz przez okres wymagany przez przepisy prawa.
 5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu.
 6. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące z ADO w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa.
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego -Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
 8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanego celu.
Przechodzę do serwisu
Menu

Regulamin refundacji kosztów kształcenia - wniosek o refundację

Załącznik do uchwały nr 567/VII/2016 z dn. 13 grudnia 2016

 
 
REGULAMIN REFUNDACJI KOSZTÓW KSZTAŁCENIA
I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO CZŁONKÓW MOIPiP  W KRAKOWIE
 
Zatwierdzony uchwałą nr 286/VII//2016 Małopolskiej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 9 maja 2016 roku.
Zmieniony uchwała nr 567/VII/2016 Małopolskiej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 13 grudnia 2016 roku.
 
Podstawa prawna:
 1. Ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej z dnia 15 lipca 2011 r. (Dz. U. z 2011. Nr 174, poz.1039 z późn. zm.).
 2. Ustawa o samorządzie pielęgniarek i położnych z dnia 1 lipca 2011 r. (Dz. U. z 2011, Nr 174, poz.1038 z późn. zm.).
 3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 października 2003r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych (Dz. U. z 2003,  Nr 197, poz. 1923).
 
§1. REGULACJE WSTĘPNE
 1. Członkowie Małopolskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Krakowie mają prawo ubiegać się o częściową refundację poniesionych kosztów w związku z realizacją kształcenia podyplomowego, na warunkach określonych w niniejszym regulaminie.
 2. Wysokość funduszu przeznaczonego na refundację kształcenia i doskonalenia zawodowego członków Małopolskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych określa na każdy rok kalendarzowy oraz na pierwszy kwartał następnego roku kalendarzowego uchwała budżetowa Okręgowego Zjazdu Delegatów MOIPiP.
 3. Fundusz przeznaczony na refundację kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego pielęgniarek i położnych pochodzi ze składek członków samorządu.
 4. Funduszem, o którym mowa w pkt 2 i pkt 3, dysponuje Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych.
 5. Refundacja kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego pielęgniarek i położnych może ulec zawieszeniu w chwili wykorzystania środków budżetowych przeznaczonych na ten cel w danym roku kalendarzowym, a zobowiązania finansowe zostaną przeniesione do realizacji na kolejny rok budżetowy wg kolejności złożonych wniosków.
 6. Refundacja nie przysługuje osobom odbywającym szkolenia organizowane w ramach projektów ze środków Unii Europejskiej, ze środków publicznych lub organizowanych lub współorganizowanych przez MOIPiP.
 7. Refundacji podlegają wyłącznie koszty udziału w szkoleniu, refundacja nie obejmuje kosztów dojazdu.
 8. Wnioski o refundację kosztów kształcenia rozpatrywane są przez działającą przy MORPiP Komisję Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego.
 9. Refundacja kosztów kształcenia podyplomowego przyznawana jest decyzją Małopolskiej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych lub jej Prezydium na wniosek Komisji Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego.
 
§2. WARUNKI UZYSKANIA REFUNDACJI
 1. Refundacji podlegają koszty następujących form kształcenia i doskonalenia zawodowego:
  1. Szkolenia specjalizacyjne prowadzone przez organizatorów, którzy posiadają wpis do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych i inne podmioty uprawnione odrębnymi przepisami. Z dofinansowania do szkolenia specjalizacyjnego można skorzystać tylko jeden raz w okresie przynależności do MOIPiP, pod warunkiem nie uczestniczenia w szkoleniu specjalizacyjnym realizowanym ze środków MOIPiP. Otrzymanie refundacji szkolenia specjalizacyjnego uniemożliwia bezpłatne uczestniczenie w/w formie szkolenia organizowanego lub współorganizowanego ze środków MOIPiP. 
  2. Kursy kwalifikacyjne prowadzone przez organizatorów posiadających wpis do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych i inne podmioty uprawnione odrębnymi przepisami. Łącznie z dofinansowania do kursów kwalifikacyjnych oraz uczestniczenia w kursach kwalifikacyjnych organizowanych ze środków MOIPiP można korzystać trzy razy w okresie przynależności do MOIPiP.
  3. Kursy specjalistyczne i dokształcające prowadzone przez organizatorów, którzy posiadają wpis do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych i inne podmioty uprawnione odrębnymi przepisami.
  4. Inne formy kształcenia mające zastosowanie w realizacji zadań na zajmowanym stanowisku pracy pielęgniarki / położnej,
  5. Konferencje, sympozja, kongresy, zjazdy, seminaria naukowe oraz inne szkolenia, które mają związek z zawodem pielęgniarki / położnej.
 2. O refundację kosztów kształcenia mogą ubiegać się członkowie Małopolskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych regularnie opłacający składkę członkowską (brak zaległości w opłacaniu składki członkowskiej na dzień złożenia wniosku) oraz posiadający zaktualizowane dane w rejestrze MOIPiP,
 3. Refundacja kosztów kształcenia jest zależna od okresu przynależności do Małopolskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych członka ubiegającego się o dofinansowanie. Okres przynależności dla poszczególnych form kształcenia wynosi:
  1. Szkolenia specjalizacyjne – przynależność do MOIPiP co najmniej 24 miesiące poprzedzające miesiąc rozpoczęcia specjalizacji.
  2. Kursy kwalifikacyjne – przynależność do MOIPiP co najmniej 6 miesięcy poprzedzające miesiąc, w którym rozpoczęto kurs.
  3. Kursy specjalistyczne i dokształcające – bez ograniczenia czasowego przynależności do MOIPiP w dniu rozpoczęcia szkolenia,
  4. Inne formy kształcenia potrzebne do realizacji zadań na zajmowanym stanowisku pracy pielęgniarki / położnej w tym konferencje, sympozja, kongresy, zjazdy, seminaria naukowe – przynależność do MOIPiP co najmniej 6 miesięcy poprzedzające miesiąc, w którym rozpoczęto szkolenie.
 4. Osoby, zwolnione z opłacania składek zgodnie z §4 pkt 1, 4 i 5 tekstu jednolitego uchwał Nr 18 i 22 VII Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych z dnia 18-20 stycznia 2016 roku w sprawie wysokości składki członkowskiej mogą korzystać z dofinansowania po udokumentowaniu wymienionych w powyższej uchwale okresów zwolnienia.
 
§3. WYSOKOŚĆ REFUNDACJI
 1. Członkowie Małopolskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych, którzy ponieśli koszty udziału w określonej formie szkolenia lub doskonalenia zawodowego, mogą ubiegać się o refundację przyznawaną jednorazowo po zakończeniu szkolenia w wysokości:
  1. do 50% kosztów szkolenia specjalizacyjnego, jednak nie więcej niż 1500 zł, 
  2. do 50% kosztów kursu kwalifikacyjnego, jednak nie więcej niż 600 zł, 
  3. do 50% kosztów kursu specjalistycznego, jednak nie więcej niż 200 zł, 
  4. do 50% kosztów kursu dokształcającego, jednak nie więcej niż 100 zł,
  5. do 50% kosztów dydaktycznych innych form kształcenia mających zastosowanie w realizacji zadań na zajmowanym stanowisku pracy pielęgniarki / położnej, jednak nie więcej niż 500 zł,
 2. Koszt udziału w konferencji, sympozjum, kongresie, zjeździe, seminarium naukowym, wynosi nie więcej niż 1000 zł w ciągu dwóch lat.
  1. Członkowie Małopolskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych, którzy ponieśli koszty udziału w konferencji, sympozjum, kongresie, zjeździe, seminarium naukowym, mogą ubiegać się o refundację poniesionych kosztów do łącznej kwoty refundacji 1000 zł w ciągu dwóch lat.
  2. Dwuletni okres rozliczeniowy liczony jest od momentu uzyskania pierwszej refundacji.
 3. Refundacja przekazana zostaje na konto wskazane przez wnioskodawcę. W sytuacjach wyjątkowych, po wcześniejszym uzgodnieniu z działem księgowości MOIPiP, refundacja może być wypłacona w kasie, w terminie nie później niż jeden miesiąc od jej przyznania.
 4. Otrzymanie refundacji kosztów związanych z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych jest dochodem członka samorządu i podlega rozliczeniu w zeznaniu podatkowym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 5. Małopolska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych wydaje w terminie określonym odrębnymi przepisami stosowny dokument umożliwiający członkowi samorządu rozliczenie dofinansowania z Urzędem Skarbowym.
 
§4. ZASADY REFUNDACJI
 1. Częściowa refundacja poniesionych kosztów w związku z realizacją danej formy kształcenia i doskonalenia zawodowego jest przyznawana wyłącznie na wniosek osoby zainteresowanej.
 2. Formularz wniosku stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego regulaminu.
 3. Rozpatrywane są wyłącznie wnioski dokładnie i czytelnie wypełnione /drukowanymi literami/ zawierające wymagane, określone poniżej załączniki, złożone nie później niż w ciągu trzech miesięcy następujących bezpośrednio po uzyskaniu dyplomu, zaświadczenia lub certyfikatu ukończenia szkolenia.
 4. Do wniosku należy dołączyć:
  1. dowód wpłaty dokonanej na rzecz organizatora kształcenia oryginał faktury wystawionej na osobę wnioskującą o refundację,
  2. dokument potwierdzający regularne opłacanie składki członkowskiej na rzecz samorządu zawodowego w okresie ostatnich trzech lat, wystawiony przez pracodawcę, albo skarbnika MOIPiP jeżeli zawód wykonywany jest w innej formie niż w ramach stosunku pracy,
  3. kopię certyfikatu, zaświadczenia lub dyplomu o ukończeniu szkolenia,
  4. zaświadczenie o dofinansowaniu lub niedofinansowaniu kosztów kształcenia lub doskonalenia zawodowego przez zakład pracy.
 5. Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć po ukończeniu szkolenia w sekretariacie biura Małopolskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych, w terminie do trzech miesięcy od uzyskania certyfikatu, dyplomu lub zaświadczenia o ukończeniu/udziale w szkoleniu.
 6. Refundacja nie obejmuje tych kursów i specjalizacji, które w momencie rozpoczęcia przez wnioskodawcę były także planowane lub realizowane ze środków Małopolskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych. Nie obejmuje również szkoleń, sympozjów, zjazdów i konferencji której organizatorem lub współorganizatorem była MOIPiP,
 
§5. TRYB ODWOŁAWCZY.
 1. Odwołanie od negatywnej decyzji Komisji Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego należy złożyć wraz z uzasadnieniem w terminie 14 dni od daty otrzymania pisma z odmową refundacji do Małopolskiej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych.
 2. Odwołanie, o którym mowa w pkt 1, podlega rozpatrzeniu na najbliższym posiedzeniu Rady Okręgowej MOIPiP.
 3. Decyzja Małopolskiej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w sprawie udzielenia lub odmowy dofinansowania do danej formy kształcenia i doskonalenia zawodowego jest ostateczna.
 
§6. PRZEPISY KOŃCOWE.
 1. W indywidualnych sprawach, dotyczących między innymi delegowania członków MOIPiP na zjazdy, szkolenia, konferencje i sympozja oraz innych nie uregulowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych lub jej Prezydium.
 2. Regulamin dofinansowania kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego członków Małopolskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Krakowie obowiązuje od dnia 9 maja 2016 roku.
 3. Dla osób, które rozpoczęły kształcenie przed dniem 9 maja 2016 roku stosuje się zapisy regulaminu stanowiącego załącznik do uchwały nr 935/VI/2014 z dnia 18 listopada 2014 r.
 
 
 
 
 
Załącznik nr 1. Wniosek o refundację kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego

 

 

Treść regulaminu refundacji obowiązującego od 9 maja 2016 r. do 13 grudnia 2016 r.
Regulamin refundacji obowiązujący od 1 stycznia 2015 r. do 9 maja 2016 r.

 

 

Biuletyn Informacji Publicznej
x

Strona korzysta z plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.