Menu

Informacje komisji kształcenia

NABORY NA SPECJALIZACJE

W związku z wygranym postępowaniem przetargowym na wybór organizatorów kształcenia podyplomowego, prowadzących szkolenia specjalizacyjne dla pielęgniarek i położnych, Małopolska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych informuje, że ogłasza nabór na specjalizacje w dziedzinach


Rejestracja na specjalizacje prowadzona jest wyłącznie poprzez System Monitorowania Kształcenia (SMK).

Do wniosku zgłoszeniowego na specjalizację wysyłanego poprzez SMK należy załączyć dokument potwierdzający co najmniej 2-letni staż pracy w zawodzie, w okresie ostatnich 5 lat.

Wnioski na specjalizacje wysłane wyłącznie do 14 grudnia 2017 r. poprzez SMK zostaną zweryfikowane i dopuszczone do postępowania kwalifikacyjnego w formie egzaminu wstępnego.

Osoby dopuszczone do egzaminu wstępnego zostaną mailowo poinformowane o szczegółach dotyczących egzaminu wstępnego.

Terminy egzaminów wstępnych na poszczególne dziedziny specjalizacji oraz literatura do egzaminu zostaną podane na stronie internetowej MOIPiP (www.moipip.org.pl) 6 grudnia 2017 r.

UWAGA!!!
Do specjalizacji dofinansowanej ze środków publicznych może przystąpić pielęgniarka, położna, która w ciągu ostatnich 5 lat nie odbywała specjalizacji dofinansowanej ze środków publicznych, przy czym przez „odbywanie specjalizacji” rozumie się również rezygnację ze specjalizacji, a także sytuację trzykrotnego uzyskania niepomyślnego wyniku z egzaminu państwowego.

 

* * *

LITERATURA DO EGZAMINU WSTĘPNEGO NA SPECJALIZACJEWnioski na specjalizacje wysłane wyłącznie do 14 grudnia 2017 r. poprzez SMK zostaną zweryfikowane i dopuszczone do postępowania kwalifikacyjnego w formie egzaminu wstępnego.
 

Specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki dla pielęgniarek

LITERATURA DO EGZAMINU WSTĘPNEGO

 1.  Anestezjologia i intensywna opieka. Klinika i pielęgniarstwo -Danuta Dyk, Laura Wołowicka  -Wydawnictwo Lekarskie PZWL;
 2. EKG to proste -Hampton John R. -wydawnictwo Urban &Partner (podstawy);
 3.  Wytyczne Resuscytacji 2015 Europejskiej Rady Resuscytacji;

 

Specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa internistycznego dla pielęgniarek

LITERATURA DO EGZAMINU WSTĘPNEGO

 1. Dąbrowska B., Dąbrowski A.: Podręcznik elektrokardiografii. Wyd. Lekarskie PZWL, Warszawa 2010
 2. Dyk D. (red.): Badanie fizykalne w pielęgniarstwie. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2014
 3. Szczeklik A., Gajewski P.: Interna Szczeklika. Podręcznik chorób wewnętrznych 2014. Medycyna Praktyczna, Kraków 2014
 4. Kodeks Etyki Zawodowej Pielęgniarki i Położnej Rzeczypospolitej Polskiej
 5. Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej z późn.  Zmianami
 6.  Wytyczne Resuscytacji 2015 Europejskiej Rady Resuscytacji;

 


Specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego dla pielęgniarek


LITERATURA DO EGZAMINU WSTĘPNEGO

 1. Praca zbiorowa pod redakcją  Ireny Wrońskiej i Janusza Mariańskiego  - Etyka w pracy  pielęgniarskiej wydawnictwo CZELEJ Lublin;
 2. Red. naukowa  Barbara Ślusarska Danuta Zarzycka Kazimiera Zahradniczek  - Podstawy pielęgniarstwa tom I  Wydawnictwo CZELEJ Lublin;
 3. Red. Elżbieta Walewska  - Podstawy pielęgniarstwa chirurgicznego Wydawnictwo lekarskie PZWL;
 4. Dąbrowska B., Dąbrowski A.: Podręcznik elektrokardiografii. Wyd. Lekarskie PZWL, Warszawa 2010
 5. Wytyczne Resuscytacji 2015 Europejskiej Rady Resuscytacji;


Specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego dla pielęgniarek


LITERATURA DO EGZAMINU WSTĘPNEGO

 1. Koper A. (red.):Pielęgniarstwo onkologiczne. Podręcznik dla studiów medycznych. Wyd. Lek.  PZWL, Warszawa 2011;
 2. Wytyczne Resuscytacji 2015 Europejskiej Rady Resuscytacji;

 

Specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego dla pielęgniarek


LITERATURA DO EGZAMINU WSTĘPNEGO

 1. Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego z dn. 19-08-1994 r. (z późniejszymi zmianami);
 2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie sposobu stosowania i dokumentowania zastosowania przymusu bezpośredniego oraz dokonywania oceny zasadności jego zastosowania  z dn. 28-06-2012 r.;
 3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 stycznia 2006 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu działania Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego (z późniejszymi zmianami);
 4. Górna K., Jaracz K., Rybakowski J. (red.): Pielęgniarstwo psychiatryczne. Podręcznik dla studiów medycznych. Wyd. Lekarskie PZWL, Warszawa 2012
 5. Wytyczne Resuscytacji 2015 Europejskiej Rady Resuscytacji;

 

Specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa neonatologicznego dla pielęgniarek i położnych

 

LITERATURA DO EGZAMINU WSTĘPNEGO

 1.  J. Szczapa, Podstawy neonatologii, Wydawnictwo PZWL, Warszawa 2008;
 2. Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej z późn.  zmianami

 

 

Specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologiczno-położniczego dla położnych

 

LITERATURA DO EGZAMINU WSTĘPNEGO

 1. Bień A. (red.): Opieka nad kobietą ciężarną. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2009
 2. Bręborowicz G.H. (red.): Położnictwo i ginekologia, t 1, 2. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2010
 3. Łepecka-Klusek C.(red.): Pielęgniarstwo we współczesnym położnictwie i ginekologii. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2010
 4. Aktualne akty prawne dotyczące zawodu położnej

 

Specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego dla położnych

LITERATURA DO EGZAMINU WSTĘPNEGO

 1. Bręborowicz G.H. (red.):Położnictwo, t. 1-4. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2012
 2. Łepecka- Klusek C.: Pielęgniarstwo we współczesnym położnictwie i ginekologii. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2010

 

 

Specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego dla pielęgniarek

LITERATURA DO EGZAMINU WSTĘPNEGO

 1. Podstawy Pielęgniarstwa chirurgicznego  Wydawnictwo lekarskie PZL W-wa 2006 r. rozdział  II  K. Zachradniczek , L. Ścisło
 2. Wybrane standardy w opiece pielęgniarskiej . Zakład Pielęgniarstwa Klinicznego Instytutu Pielęgniarstwa CMUJ pod redakcja Marii Kózki – Kraków 1997r.
 3. Ciuruś M.: Pielęgniarstwo operacyjne, wyd. III, Wyd. Makmed, Lublin 2007.
 4. Ciuruś M.: Procedury higieny w placówkach ochrony zdrowia. Instytut Problemów Ochrony Zdrowia, Warszawa 2009.
 5. Zapobieganie zakażeniom w gabinetach zabiegowych a jakość usług medycznych – Wydawnictwo  Adi Łódź 1999r. M. J. Ciuruś

 

 

* * *

TERMINY EGZAMINÓW WSTĘPNYCH NA SPECJALIZACJE

 

 

Osoby dopuszczone do egzaminu wstępnego zostaną mailowo poinformowane o szczegółach dotyczących egzaminu, tj. miejsce i godzina egzaminu.

Rejestracja na specjalizacje prowadzona jest wyłącznie poprzez System Monitorowania Kształcenia (SMK).

Do wniosku zgłoszeniowego na specjalizację wysyłanego poprzez SMK należy załączyć dokument potwierdzający co najmniej 2-letni staż pracy w zawodzie, w okresie ostatnich 5 lat.

Wnioski na specjalizacje wysłane wyłącznie do 14 grudnia 2017 r. poprzez SMK zostaną zweryfikowane i dopuszczone do postępowania kwalifikacyjnego w formie egzaminu wstępnego.
 

 

* * *

 


WYNIKI POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO
NA WYBÓR ORGANIZATORÓW KSZTAŁCENIA PROWADZĄCYCH SZKOLENIA SPECJALIZACYJNE

 

Komisja Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego informuję, że oferta złożona przez Małopolską Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych na przetarg nieograniczony na wybór organizatorów kształcenia prowadzących szkolenia specjalizacyjne, które rozpoczną się w 2017 r. na terenie województwa małopolskiego została uznana za najkorzystniejszą.

W związku z powyższym MOIPiP będzie organizatorem specjalizacji w dziedzinie:


Informacja o terminie naborów oraz literaturze wymaganej do egzaminu wstępnego zostanie wskazana w kolejnym komunikacie.

 

* * *

 

 

INFORMACJE KOMISJI KSZTAŁCENIA

Aktualizacja: 7 grudnia 2017 r.

 

 

Komisja Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego Małopolskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych informuje o uruchomieniu poczty e-mail: komisjaksztalcenia@moipip.org.pl
 

Prosimy o przekazywanie przez pielęgniarki i położne swoich uwag i komentarzy dotyczących organizacji kształcenia podyplomowego prowadzonego przez MOIPiP.

Sugestie z Państwa strony pozwolą na usprawnienie organizacji kształcenia.
 

 

KSZTAŁCENIE W II POŁOWIE 2017 R.

Komisja Kształcenia informuje, że Małopolska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych wygrała przetargi nieograniczone na wybór organizatorów kształcenia prowadzących szkolenia specjalizacyjne, które rozpoczną się w 2017 r.

MOIPiP do końca 2017 r. rozpocznie 9 specjalizacji w dziedzinie:


Rejestracja na specjalizacje odbywa się wyłącznie poprzez System Monitorowania Kształcenia. Kwalifikacja na wszystkie specjalizacje zostanie przeprowadzona w formie egzaminu wstępnego.

 
 

KSZTAŁCENIE W TRAKCIE

SPECJALIZACJE W TRAKCIE

Dziedzina kształcenia Termin zakończenia
Pielęgniarstwo opieki długoterminowej dla pielęgniarek maj 2018
Pielęgniarstwo opieki paliatywnej dla pielęgniarek (2 edycje) maj 2018
Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek maj 2018
Pielęgniarstwo pediatryczne dla pielęgniarek (2 edycje) maj 2018
Pielęgniarstwo epidemiologiczne dla pielęgniarek i położnych (2 edycje) maj 2018KURSY KWALIFIKACYJNE W TRAKCIE

Dziedzina kształcenia Liczba uczestników  Termin zakończenia
Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki dla pielęgniarek 53 luty 2018

 

KURSY SPECJALISTYCZNE W TRAKCIE

Zakres Kształcenia Liczba uczestników  Termin zakończenia
Leczenie ran dla pielęgniarek Kraków 54 (1 edycja) luty 2018
Szczepienia ochronne dla pielęgniarek 69 grudzień 2017
Wykonanie i interpretacji zapisu elektrokardiograficznego dla pielęgniarek i położnych u dorosłych Kraków 321 (5 edycji) kwiecień 2018
Resuscytacja oddechowo-krążeniowa noworodka dla pielęgniarek i położnych Kraków 86 (2 edycje)
Olkusz 30 (1 edycja)
luty 2018
Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych Część I Kraków 37 (1 edycja) luty 2018

 

Dziękujemy wszystkim pielęgniarkom i położnym za informacje i sugestie dotyczące kształcenia podyplomowego przekazywane za pośrednictwem poczty elektronicznej /komisjaksztalcenia@moipip.org.pl/.

 

Przewodnicząca

Komisji Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego

 

Iwona Malinowska-Lipień

 

____________________________________________________________________

 

KOMUNIKAT KOMISJI KSZTAŁCENIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO

Małopolska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych informuje, że w związku z nowelizacją programów kształcenia podyplomowego nastąpiła zmiana w postępowaniu kwalifikacyjnym na poszczególne rodzaje kształcenia.

UWAGA!
Warunkiem zakwalifikowania na wybrane kursy kwalifikacyjne oraz szkolenia specjalizacyjne jest spełnienie przez pielęgniarkę, położną wymogów zawartych w Ustawie o zawodach pielęgniarki i położnej z dnia 15 lipca 2011 r. oraz legitymowanie się zaświadczeniem o ukończeniu odpowiedniego kursu specjalistycznego. Warunki te określone zostały przez nowe programy kształcenia podyplomowego, opracowane przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych. Programy te obowiązują od 24 sierpnia 2015 r. wszystkich organizatorów kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych i dostępne są na stronie internetowej www.ckppip.edu.pl

Komisja Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego informuję, że w okresie od 14 do 25 września br. przeprowadzone zostały nabory na kształcenie podyplomowe zgodnie z planem kształcenia na II połowę 2015 r. W związku ze zmianami w postepowaniu kwalifikacyjnym na kształcenie podyplomowe, które zostały narzucone przez nowe programy kształcenia opracowane przez CKPPIP i które związane są z koniecznością posiadania odpowiednich kursów specjalistycznych, kursy kwalifikacyjne (za wyjątkiem pielęgniarstwa operacyjnego dla pielęgniarek i ochrony zdrowia pracujących dla pielęgniarek) oraz specjalizacje przewidziane w planie kształcenia na II połowę 2015 roku nie zostaną zrealizowane. Mimo dużego zainteresowania pielęgniarek i położnych kursami kwalifikacyjnymi i specjalizacjami większość osób nie spełnia wymogu posiadania kursów specjalistycznych.

W związku z powyższym MOIPiP chcąc umożliwić pielęgniarkom i położnym uzupełnienie wymaganych kwalifikacji skupi się przede wszystkim na realizacji w najbliższym czasie kursów specjalistycznych z zakresu Resuscytacja krążeniowo-oddechowa oraz Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego. MOIPiP będzie starała się przeszkolić jak największą liczbę pielęgniarek i położnych w tym zakresie, aby umożliwić im podjęcie kształcenia na poziomie kursu kwalifikacyjnego czy specjalizacji.


Wykaz osób zakwalifikowanych na poszczególne formy kształcenia oraz harmonogramy szkoleń dostępne będą na naszej stronie internetowej www.moipip.org.pl.WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO SPECJALIZACJI I KURSÓW KWALIFIKACYJNYCH


Do specjalizacji może przystąpić pielęgniarka lub położna, która:

• posiada prawo wykonywania zawodu,
• posiada 2 lata stażu pracy w zawodzie w okresie ostatnich 5 lat,
• legitymuje się zaświadczeniem o ukończeniu odpowiedniego kursu specjalistycznego wg poniższego wykazu:

 

SPECJALIZACJA WYMAGANY KURS SPECJALISTYCZNY
SPECJALIZACJA DLA PIELĘGNIAREK
Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki Resuscytacja krążeniowo-oddechowa
Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego
Pielęgniarstwo chirurgiczne Resuscytacja krążeniowo-oddechowa
Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego
Pielęgniarstwo geriatryczne Resuscytacja krążeniowo-oddechowa
Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego
Pielęgniarstwo internistyczne Resuscytacja krążeniowo-oddechowa
Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego
Pielęgniarstwo onkologiczne -
Pielęgniarstwo operacyjne -
Pielęgniarstwo opieki długoterminowej Leczenie ran dla pielęgniarek
Pielęgniarstwo opieki paliatywnej Resuscytacja krążeniowo-oddechowa
Pielęgniarstwo pediatryczne Resuscytacja krążeniowo-oddechowa
Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego
Pielęgniarstwo psychiatryczne Resuscytacja krążeniowo-oddechowa
Pielęgniarstwo ratunkowe Resuscytacja krążeniowo-oddechowa
Resuscytacja krążeniowo-oddechowa noworodka
Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego
Pielęgniarstwo rodzinne Resuscytacja krążeniowo-oddechowa
Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego
Ochrona zdrowia pracujących Resuscytacja krążeniowo-oddechowa
SPECJALIZACJA DLA POŁOŻNYCH
Pielęgniarstwo ginekologiczno-położnicze Resuscytacja krążeniowo-oddechowa noworodka
Leczenie ran dla położnych
Pielęgniarstwo rodzinne Resuscytacja krążeniowo-oddechowa
Resuscytacja krążeniowo-oddechowa noworodka
SPECJALIZACJA DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
Pielęgniarstwo epidemiologiczne -
Pielęgniarstwo neonatologiczne -


WAŻNE
Uczestnik specjalizacji przed zaliczeniem szkolenia zobowiązany jest do udokumentowania kwalifikacji w zakresie badania fizykalnego uwierzytelnioną kopią:
• dyplomu uzyskania tytułu specjalisty po 2001 r.
lub
• zaświadczenia o ukończeniu kursu specjalistycznego Wywiad i badanie fizykalne
lub
• zaświadczenia o ukończeniu kursu z zakresu badania fizykalnego Advanced Physical Assessment.


Do kursu kwalifikacyjnego może przystąpić pielęgniarka lub położna, która:
• posiada prawo wykonywania zawodu,
• posiada 6 miesięcy stażu pracy w zawodzie,
• legitymuje się zaświadczeniem o ukończeniu odpowiedniego kursu specjalistycznego wg poniższego wykazu:


 

KURS KWALIFIKACYJNY WYMAGANY KURS SPECJALISTYCZNY
KURS KWALIFIKACYJNY DLA PIELĘGNIAREK
Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki Resuscytacja krążeniowo-oddechowa
Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego
Pielęgniarstwo chirurgiczne Resuscytacja krążeniowo-oddechowa
Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego
Pielęgniarstwo diabetologiczne -
Pielęgniarstwo geriatryczne Leczenie ran
Pielęgniarstwo internistyczne Resuscytacja krążeniowo-oddechowa
Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego
Pielęgniarstwo kardiologiczne Resuscytacja krążeniowo-oddechowa
Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego
Pielęgniarstwo nefrologiczne z dializoterapią Resuscytacja krążeniowo-oddechowa
Pielęgniarstwo neonatologiczne -
Pielęgniarstwo neurologiczne Resuscytacja krążeniowo-oddechowa
Pielęgniarstwo onkologiczne -
Pielęgniarstwo operacyjne -
Pielęgniarstwo opieki długoterminowej -
Pielęgniarstwo opieki paliatywnej -
Pielęgniarstwo pediatryczne Resuscytacja krążeniowo-oddechowa
Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego
Pielęgniarstwo psychiatryczne -
Pielęgniarstwo ratunkowe Resuscytacja krążeniowo-oddechowa
Resuscytacja krążeniowo-oddechowa noworodka
Pielęgniarstwo rodzinne -
Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania -
Pielęgniarstwo transplantacyjne Resuscytacja krążeniowo-oddechowa
Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego
Aktualne zaświadczenie o ukończeniu kursu Przetaczanie krwi i preparatów krwiopochodnych
Ochrona zdrowia pracujących -
KURS KWALIFIKACYJNY DLA POŁOŻNYCH
Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki w położnictwie i ginekologii Resuscytacja krążeniowo-oddechowa
Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego
Pielęgniarstwo operacyjne -
Pielęgniarstwo rodzinne Resuscytacja krążeniowo-oddechowa
Resuscytacja krążeniowo-oddechowa noworodka
KURS KWALIFIKACYJNY DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
Pielęgniarstwo epidemiologiczne -

 

 

 

 


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

DOFINANSOWANE KURSY SPECJALISTYCZNE I KWALIFIKACYJNE
DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

 

 
Małopolskie Centrum Edukacji oraz Małopolska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Krakowie, zapraszają osoby pracujące w zawodzie pielęgniarki/pielęgniarza lub położnej/położnego, zamieszkałe i/lub zatrudnione na terenie województwa małopolskiego na bezpłatne kursy specjalistyczne i kwalifikacyjne, realizowane w ramach projektu: Szkoła dla zdrowia - kursy zawodowe dla pielęgniarek i położnych w okresie: od 01.06.2016 roku do 31.10.2017 r.
 
W ramach projektu zostaną przeprowadzone następujące kursy:
 
Kurs kwalifikacyjny:
 
Kursy specjalistyczne:
 
Miejsce organizacji kursów: teren województwa małopolskiego.
 
Zapewniamy: wykłady i ćwiczenia, staże zawodowe w oddziałach szpitalnych i gabinetach POZ, egzaminy końcowe, opiekę kierownika kursu, bezpłatne materiały szkoleniowe, a w trakcie zajęć poczęstunek
 
Rekrutacja: prowadzona w sposób ciągły począwszy od 18.07.2016r.
 
Dokumenty (wyłącznie na formularzach projektowych) można składać lub przesyłać na adres:
Małopolskie Centrum Edukacji, ul. Podhalańska 4, 34-700 Rabka Zdrój
 
lub
 
Małopolska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych, ul. Szlak 61, 31-153 Kraków
 
a także przesłać drogą elektroniczną (skany podpisanych dokumentów) na adres:
projekty@malopolska.edu.pl
 
Szczegóły na:
www.medyczne.malopolska.edu.pl
 
infolinia: 18 267 68 94
 
 
 
KARTA ZGŁOSZENIA

KARTA ZGŁOSZENIA – kursy specjalistyczne Wywiad i badanie fizykalne oraz Ordynowanie leków i wypisywanie recept

 

Szkoła dla zdrowia - kursy zawodowe dla pielęgniarek i położnych nr Projektu POWR.05.04.00-00-0038/15 Oś priorytetowa V Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Wsparcie dla obszaru zdrowia Działanie 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych
 
Biuletyn Informacji Publicznej
x

Strona korzysta z plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.