X

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuję, że:

 1. Administratorami Pani/Pana danych osobowych jest Małopolska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych z siedzibą w Krakowie ul. Szlak 61, 31-153 Kraków.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Małopolskiej Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych z siedzibą w Krakowie przy ul. Szlak 61, 31-153 Kraków email: bartosz.wlodarczyk@oiodo.pl lub listownie na adres: Małopolska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych ul. Szlak 61, 31-153 Kraków;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej Dz.U. 2011 nr 174 poz. 1039, ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych Dz. U. 2011 nr 174 poz. 1038 oraz zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do wykonania zadań ADO w związku z realizacją ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych Dz.U. 2011 nr 174 poz. 1038 oraz przez okres wymagany przez przepisy prawa.
 5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu.
 6. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące z ADO w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa.
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego -Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
 8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanego celu.
Przechodzę do serwisu
Menu

Informacje komisji kształcenia

 

NABORY NA SZKOLENIA SPECJALIZACYJNE ROZPOCZYNAJĄCE SIĘ W 2018 r.

 

SZKOLENIA SPECJALIZACYJNE


W związku z wygranym postępowaniem przetargowym na wybór organizatorów kształcenia podyplomowego, prowadzących szkolenia specjalizacyjne dla pielęgniarek i położnych, Małopolska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych informuje, że ogłasza nabór na specjalizacje w dziedzinach:


Planowany czas trwania specjalizacji: 20.10.2018 r. – 31.05.2020 r.


Rejestracja na specjalizacje prowadzona jest wyłącznie przez
System Monitorowania Kształcenia SMK [ => LOGIN].


Do wniosku zgłoszeniowego na specjalizację wysyłanego poprzez SMK należy załączyć dokument potwierdzający co najmniej 2-letni staż pracy w zawodzie, w okresie ostatnich 5 lat.

Wnioski na specjalizacje wysłane wyłącznie do 2 PAŹDZIERNIKA 2018 r. poprzez SMK zostaną zweryfikowane i dopuszczone do postępowania kwalifikacyjnego w formie egzaminu wstępnego.

Osoby dopuszczone do egzaminu wstępnego zostaną mailowo poinformowane o szczegółach dotyczących egzaminu wstępnego.

Terminy egzaminów wstępnych na poszczególne dziedziny specjalizacji oraz literatura do egzaminu zostaną podane na stronie internetowej MOIPiP (www.moipip.org.pl) 19 września 2018 r.

UWAGA!!!
Do specjalizacji dofinansowanej ze środków publicznych może przystąpić pielęgniarka, położna, która w ciągu ostatnich 5 lat nie odbywała specjalizacji dofinansowanej ze środków publicznych, przy czym przez „odbywanie specjalizacji” rozumie się również rezygnację ze specjalizacji, a także sytuację trzykrotnego uzyskania niepomyślnego wyniku z egzaminu państwowego.

 

* * *TERMINY EGZAMINÓW WSTĘPNYCH NA SPECJALIZACJE


Specjalizacja w dziedzinie:


Egzaminy odbywać się będą w sali wykładowej MOIPiP w Krakowie, ul. Szlak 61.

Osoby dopuszczone do egzaminu wstępnego zostaną mailowo poinformowane o szczegółach dotyczących egzaminu.

Rejestracja na specjalizacje prowadzona jest wyłącznie poprzez System Monitorowania Kształcenia (SMK).

Do wniosku zgłoszeniowego na specjalizację wysyłanego poprzez SMK należy załączyć dokument potwierdzający co najmniej 2-letni staż pracy w zawodzie, w okresie ostatnich 5 lat.

Wnioski na specjalizacje wysłane wyłącznie do 2 PAŹDZIERNIKA 2018 r. poprzez SMK zostaną zweryfikowane i dopuszczone do postępowania kwalifikacyjnego w formie egzaminu wstępnego.


 

* * *LITERATURA DO EGZAMINU WSTĘPNEGO

 

Specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki dla pielęgniarek

LITERATURA DO EGZAMINU WSTĘPNEGO

 1. Wołowicka L., Dyk D. (red.): Anestezjologia i intensywna opieka. Klinika i pielęgniarstwo. Podręcznik dla studiów medycznych. Wydawnictwo Lekarskie PZWL,
 2. Wytyczne resuscytacji 2015. Polska Rada Resuscytacji.Specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego dla pielęgniarek

LITERATURA DO EGZAMINU WSTĘPNEGO

 1. Praca zbiorowa pod redakcją  Ireny Wrońskiej i Janusza Mariańskiego  - Etyka w pracy  pielęgniarskiej wydawnictwo CZELEJ Lublin;
 2. Red. naukowa  Barbara Ślusarska Danuta Zarzycka Kazimiera Zahradniczek  - Podstawy pielęgniarstwa tom I  Wydawnictwo CZELEJ Lublin;
 3. Red. Elżbieta Walewska  - Podstawy pielęgniarstwa chirurgicznego Wydawnictwo lekarskie PZWL;Specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego dla pielęgniarek

LITERATURA DO EGZAMINU WSTĘPNEGO

 1. Podstawy Pielęgniarstwa chirurgicznego  Wydawnictwo lekarskie PZL W-wa 2006 r. rozdział  II  K. Zachradniczek , L. Ścisło
 2. Wybrane standardy w opiece pielęgniarskiej . Zakład Pielęgniarstwa Klinicznego Instytutu Pielęgniarstwa CMUJ pod redakcja Marii Kózki – Kraków 1997r.
 3. Ciuruś M.: Pielęgniarstwo operacyjne, wyd. III, Wyd. Makmed, Lublin 2007.
 4. Ciuruś M.: Procedury higieny w placówkach ochrony zdrowia. Instytut Problemów Ochrony Zdrowia, Warszawa 2009.
 5. Zapobieganie zakażeniom w gabinetach zabiegowych a jakość usług medycznych – Wydawnictwo  Adi Łódź 1999r. M. J. CiuruśSpecjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego dla pielęgniarek

LITERATURA DO EGZAMINU WSTĘPNEGO

 1. Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego z dn. 19-08-1994 r. (z późniejszymi zmianami);
 2. Górna K., Jaracz K., Rybakowski J. (red.): Pielęgniarstwo psychiatryczne. Podręcznik dla studiów medycznych. Wyd. Lekarskie PZWL, Warszawa 2012
 3. Wilczek-Rużyczka E.: Podstawy pielęgniarstwa psychiatrycznego. Czelej, Lublin 2007;

 

Specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego dla pielęgniarek

LITERATURA DO EGZAMINU WSTĘPNEGO

 1. Pawlaczyk Bogusław.: Zarys pediatrii. Wyd. Lek. PZWL, Warszawa 2007
 2. Pawlaczyk Bogusław.: Pielęgniarstwo pediatryczne. Wyd. Lek. PZWL, Warszawa 2007
 3. Górnicki Bolesław.: Pediatria t. I i II. Wyd. Lek. PZWL, Warszawa 1997
 4. Ślusarska B. Zahradniczek K., Zarzycka D.: Podstawy pielęgniarstwa. Wyd. Czelej Lublin 2004.Specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa neonatologicznego dla pielęgniarek i położnych

LITERATURA DO EGZAMINU WSTĘPNEGO

 1. J. Szczapa, Podstawy neonatologii, Wydawnictwo PZWL, Warszawa 2008;Specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologiczno-położniczego dla położnych

LITERATURA DO EGZAMINU WSTĘPNEGO

 1. Bień A. (red.): Opieka nad kobietą ciężarną. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2009
 2. Bręborowicz G.H. (red.): Położnictwo i ginekologia, t 1, 2. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2010
 3. Łepecka-Klusek C.(red.): Pielęgniarstwo we współczesnym położnictwie i ginekologii. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2010
 4. Aktualne akty prawne dotyczące zawodu położnej

 

 

 

NABORY NA KSZTAŁCENIE PODYPLOMOWE REALIZOWANE PRZEZ MOIPIP

 

KURSY KWALIFIKACYJNE

O zakwalifikowaniu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń.
Wnioski niekompletne oraz błędnie wypełnione będą zwracane do uzupełnienia lub odrzucane.

 

KURSY SPECJALISTYCZNE

O zakwalifikowaniu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń.
Wnioski niekompletne oraz błędnie wypełnione będą zwracane do uzupełnienia lub odrzucane.

 

 

INFORMACJE KOMISJI KSZTAŁCENIA

Aktualizacja: 21 czerwca 2018 r.

 

 

Komisja Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego Małopolskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych informuje o uruchomieniu poczty e-mail: komisjaksztalcenia@moipip.org.pl
 

Prosimy o przekazywanie przez pielęgniarki i położne swoich uwag i komentarzy dotyczących organizacji kształcenia podyplomowego prowadzonego przez MOIPiP.

Sugestie z Państwa strony pozwolą na usprawnienie organizacji kształcenia.

 

Komisja Kształcenia informuje, że Małopolska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych złożyła ofertę na przetarg nieograniczony na wybór organizatorów kształcenia prowadzących szkolenia specjalizacyjne, które rozpoczną się w 2018 r.

Oferta została złożona na specjalizacje w dziedzinie:


Niezwłocznie po ogłoszeniu oficjalnych wyników postępowania przetargowego, na stronie internetowej MOIPiP umieścimy informację o naborach na specjalizacje.
Rejestracja na specjalizacje będzie odbywała się wyłącznie poprzez SMK

 

PLAN KSZTAŁCENIA NA II POŁOWĘ 2018 R.


Kursy kwalifikacyjne dla pielęgniarek w dziedzinie:


Kurs kwalifikacyjny dla położnych w dziedzinie:


Kurs kwalifikacyjny dla pielęgniarek i położnych w dziedzinie:


Kursy specjalistyczne dla pielęgniarek:


Kursy specjalistyczne dla pielęgniarek i położnych:

 

KSZTAŁCENIE W TRAKCIE

SPECJALIZACJE W TRAKCIE

Dziedzina kształcenia Liczba uczestników Termin zakończenia
Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki dla pielęgniarek 62 maj 2019
Pielęgniarstwo internistyczne dla pielęgniarek 65 maj 2019
Pielęgniarstwo chirurgiczne dla pielęgniarek 57 maj 2019
Pielęgniarstwo operacyjne dla pielęgniarek 44 maj 2019
Pielęgniarstwo psychiatryczne dla pielęgniarek 70 maj 2019
Pielęgniarstwo onkologiczne dla pielęgniarek 49 maj 2019
Pielęgniarstwo neonatologiczne dla pielęgniarek i położnych 70 maj 2019
Pielęgniarstwo ginekologiczno-położnicze dla położnych 45 maj 2019
Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych 39 maj 2019KURSY KWALIFIKACYJNE W TRAKCIE

Dziedzina kształcenia Liczba uczestników  Planowany termin zakończenia
Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania dla pielęgniarek 31 czerwiec 2018

 

KURSY SPECJALISTYCZNE W TRAKCIE

Rodzaj kursu Liczba uczestników  Planowany termin zakończenia
Wykonanie i interpretacji zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych dla pielęgniarek i położnych 50 czerwiec 2018
Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dla pielęgniarek i położnych 36 czerwiec 2018
Wywiad i badanie fizykalne dla pielęgniarek i położnych Kraków 45 maj 2018
Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych Część I Kraków 49 czerwiec 2018

 

Dziękujemy wszystkim pielęgniarkom i położnym za informacje i sugestie dotyczące kształcenia podyplomowego przekazywane za pośrednictwem poczty elektronicznej /komisjaksztalcenia@moipip.org.pl/.

 

Przewodnicząca

Komisji Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego

 

Iwona Malinowska-Lipień

 

Biuletyn Informacji Publicznej
x

Strona korzysta z plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.