Menu

Zapomogi losowe

Wniosek o przyznanie zapomogi losowej

Regulamin przyznawania zapomóg losowych
przez Komisję Socjalną przy MOIPiP w Krakowie

 

Załącznik nr1 do uchwały nr 192/VI/2012 Małopolskiej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Krakowie z dnia 10 kwietnia 2012 roku

 

podstawa prawna:
art. 4 ust. 2 pkt.  15 Ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr 174 poz. 1038); Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14 poz. 176 z późniejszymi zmianami).

 

 § 1


Zapomogi przyznaje Komisja Socjalna wybrana spośród członków Rady Okręgowej, której przewodniczy Przewodnicząca(y).
 

 

§ 2


Komisja Socjalna pracuje w oparciu o poniższe ustalenia:

 1. Rozpatrzenie wniosków o zapomogi odbywa się podczas comiesięcznych posiedzeń Komisji, w obecności co najmniej 50% członków plus 1 osoba.
 2. W przypadku nieobecności Przewodniczącej(ego) Komisji, zastępstwo pełni osoba przez nią wyznaczona.
 3. Decyzja o przyznaniu i wysokości zapomogi podejmowana jest zwykłą większością głosów, w przypadku jednakowej ilości głosów decydujący jest głos Przewodniczącej(ego).
 4. Wnioski, w których brakuje wymaganych dokumentów odsyłane są do uzupełnienia.
 5. Wnioski nie uzupełnione po upływie  3 miesięcy od daty pierwszego rozpatrzenia będą rozpatrywane odmownie.
 6. Komisja Socjalna sporządza listę wypłat, którą podpisuje Przewodnicząca(y) Komisji, oraz Przewodniczący Rady Okręgowej.
   

 

§ 3


Komisja Socjalna przyznaje zapomogi losowe w następujących sytuacjach:

1) Poważna i/lub przewlekła choroba:

2)  Wypadki losowe powodujące utratę zdrowia i uniemożliwiające okresowe wykonywanie zawodu lub wykonywanie go w dotychczasowym zakresie przez:

3) Udokumentowane inne trudne sytuacje losowe:.         

§ 4


Warunkiem otrzymania zapomogi jest systematyczne opłacanie składek na rzecz Małopolskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych, zgodnie z obowiązującą uchwalą Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w tej sprawie.
 

 

§ 5


1. Wniosek o zapomogę składa zainteresowany członek Izby:
    a) osobiście,
    b) za pośrednictwem poczty,
    c) przez pełnomocnika danej placówki lub przez osobę upoważnioną przez starającego się o zapomogę.
2. W przypadku wnioskowania o pomoc nieletnim dzieciom zmarłego członka Izby – dokumenty składa opiekun prawny dziecka, w okresie do 6 miesięcy od daty zgonu. 
 

 

§ 6


1. Wniosek o zapomogę należy złożyć na formularzu Wniosek o przyznanie zapomogi losowej, który stanowi załącznik do regulaminu.
2. Do wniosku należy dołączyć :

3. We wniosku składa się oświadczenie do celów podatkowych , o otrzymywanych w danym roku podatkowym zapomogach z innych źródeł
 

 

§ 7

 

 1. Kwota zapomogi przyznawanej przez Komisję Socjalną mieści się w zakresie 100 zł – 1000 zł.
 2. Zapomogi powyżej kwoty 1000 zł na wniosek Komisji Socjalnej przyznaje Rada Okręgowa.
   

 

§ 8


W przypadku gdy wnioskujący otrzymywał zapomogi z innych źródeł, które uwzględnia we wniosku, a przyznana zapomoga przekracza kwotę zwolnioną od podatku naliczony zostanie podatek dochodowy.
 

 

§ 9


Zapomoga może być przyznawana nie częściej niż 1 raz w roku kalendarzowym.
 

 

§ 10

 

 1. Przyznana kwota zapomogi przelewana jest na podane we wniosku konto bankowe
 2. W przypadku braku numeru rachunku w złożonym wniosku, przyznaną kwotę zapomogi należy odebrać osobiście w kasie MOIPiP
 3. Zapomoga nie odebrana do 30 dni zostaje anulowana.
Biuletyn Informacji Publicznej
x

Strona korzysta z plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.