Menu

Przewodnik po Unii Europejskiej

Flaga Unii Europejskiej

Kształt i wygląd flagi to pomysł hiszpańskiego dyplomaty Salvadora de Madariaga y Rojo oraz francuskiego plastyka Arsena Heitza, którzy jesienią 1955 r. przedstawili projekt flagi Radzie Europy: dwanaście złotych gwiazd usytuowanych w miejscach godzin na tarczy zegara na lazurowym tle. Określono proporcje długości flagi do jej wysokości (3:2), promień gwiazdy na 1/18 wysokości i promień korony na 1/3 wysokości. Projekt flagi został zatwierdzony w czasie posiedzenia Rady Europy w Paryżu. Ta sama flaga Europy, dokładnie opisana symbolicznie, heraldycznie i geometrycznie, została przyjęta 21 kwietnia 1986 r. jako flaga Wspólnot Europejskich, a obecnie Unii Europejskiej.

Liczba gwiazd jest niezmienna - symbolizuje doskonałość i pełnię; godziny, miesiące, znaki zodiaku i apostołów.

Instytucje w UE

Parlament Europejski

Największy, wielonarodowy parlament na świecie. Reprezentuje 455 mln obywateli Unii w 25 krajach. Ma funkcję ustawodawczą i kontrolną wobec władzy wykonawczej. Jego uprawnienia są stopniowo powiększane; najpierw jego rolę wzmocnił Jednolity Akt Europejski, następnie Traktat z Maastricht i Traktat Amsterdamski.

Sesje plenarne odbywają się w Strasburgu, dodatkowe sesje i spotkania Komisji - w Brukseli. Sekretariat Generalny mieści się w Luksemburgu.

Kadencja parlamentu trwa 5 lat. Najbliższe wybory - 13 czerwca 2004 r. Przewodniczący i wiceprzewodniczący są wybierani na połowę kadencji Parlamentu, czyli na 2,5 roku. Obecnie Przewodniczącym Parlamentu jest Irlandczyk Pat Cox..

Parlament Europejski składa się z 626 deputowanych. Przed 1 maja 2004 r. w Parlamencie Europejskim obserwatorami z Polski było 54 posłów Parlamentu RP. Podział miejsc jest proporcjonalny do liczby ludności. W skład wchodzą przedstawiciele wielu różnych partii, zrzeszonych w siedmiu większych frakcjach politycznych. Przed Parlamentem Przewodniczący Rady UE na początku kadencji przedstawia program, a na koniec - sprawozdanie. Przedkłada raport o wynikach każdego spotkania Rady Europejskiej. Ministrowie uczestniczą w ważnych debatach, poddają się przesłuchaniom i odpowiadają na interpelacje poselskie.

Parlament wypowiada się na temat programu Komisji, której członkowie regularnie pojawiają się w Parlamencie. Przewodniczący Komisji jest wybierany po konsultacji z parlamentem. Po przesłuchaniach kandydatów Parlament może przyjąć lub odrzucić komisarzy, których proponuje Przewodniczący (jedynie en gros - nie ma bowiem uprawnień do decydowania o poszczególnych komisarzach). Może też odwołać Komisję, uchwalając wotum nieufności większością dwóch trzecich głosów.

W poszczególnych krajach znajdują się biura informacyjne Parlamentu

Biuro informacyjne Parlamentu Europejskiego
Warszawskie Centrum Finansowe
ul. Emilii Plater 53, 19 piętro
00-113 Warszawa

+48 / 22 / 520 66 55
+48 / 22 / 520 66 59
epwarszawa@europarl.eu.int

Rada Europy

Jednolity Akt Europejski z 1986 r. wymieniał Radę Europejską w art. 2, określając bliżej tę instytucję - głównie jej skład: głowy państw i szefowie rządów państw członkowskich oraz przewodniczący Komisji Europejskiej. Cele Rady Europejskiej wymienia art. D Traktatu z Maastricht - Traktat o Unii Europejskiej Rada Europejska dostarcza Unii niezbędnych dla niej impulsów i ustala ogólne cele polityczne tego rozwoju

Rada Unii Europejskiej

Rada UE to spotkania ministrów poszczególnych resortów państw członkowskich. - jako Rada Ogólna (ministrowie spraw zagranicznych), bądź Rada Specjalistyczna, tzw. branżowa. Ustanawia prawo w UE wraz z Parlamentem Europejskim, przyjmując akty prawne w formie:

Radzie UE przewodniczy kolejno, co pół roku inne państwo członkowskie. W 2004 r.: do 30 czerwca - Irlandia, od 1 VII do 31 XII Holandia.

Sekretariat Generalny - zatrudnia 2300 urzędników w biurze sekretarza generalnego, biurach prawnych i 10 dyrekcjach generalnych.

COREPER - Komitet Stałych Przedstawicieli Rządów Państw Członkowskich - ambasadorowie akredytowani w Brukseli. Przygotowują sesje ministerialne, nadzorują prace grup roboczych i komitetów, które analizują propozycje Komisji Europejskiej i sygnalizują ewentualne kwestie sporne.

Komisja Europejska

Jest to organ wykonawczy UE - składa się z 20 komisarzy. Większość z nich to politycy z 15 państw członkowskich. Kadencja Komisji trwa 5 lat. Komisja proponuje akty ustawodawcze, wydaje samodzielne akty prawne, czuwa nad przestrzeganiem prawa, zarządza budżetem i funduszami strukturalnymi. W Komisji pracuje 16 tys. ludzi. Jedna piąta personelu zajmuje się tłumaczeniami na 11 języków, obowiązujących w Unii.

Zadania Komisji Europejskiej:

Informacje pochodzą ze stron internetowych Ministerstwa Zdrowia, Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej, PAP.

Biuletyn Informacji Publicznej
x

Strona korzysta z plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.