X

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (ADO) jest Małopolska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych z siedzibą w Krakowie ul. Szlak 61, 31-153 Kraków.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) w Małopolskiej Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych z siedzibą w Krakowie przy ul. Szlak 61, 31-153 Kraków email: iod@moipip.org.pl lub listownie na adres: Małopolska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych ul. Szlak 61, 31-153 Kraków;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej Dz.U. 2011 nr 174 poz. 1039, ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych Dz. U. 2011 nr 174 poz. 1038 oraz zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do wykonania zadań Administratora Danych Osobowych w związku z realizacją ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych Dz.U. 2011 nr 174 poz. 1038 oraz przez okres wymagany przez przepisy prawa.
 5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu.
 6. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące z Administratorem Danych Osobowych w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa.
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
 8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanego celu.
Przechodzę do serwisu
Menu

Zapomogi emerytalne

 

 • Zapomoga emerytalna obowiązuje pielęgniarki/położne będące członkami MOIPiP, które uzyskały prawo do świadczeń emerytalnych od 2019 roku.
 • Zgodnie z regulaminem obowiązującym od 11 sierpnia 2020 r. osoby, które przeszły na świadczenia  emerytalne powinny złożyć wniosek do 6 miesięcy od otrzymania decyzji o świadczeniach emerytalnych, po tym terminie wnioski będą rozpatrywane negatywnie. Zgodnie z powyższym osoby, które przeszły na świadczenia  emerytalne w 2019 roku i do 10 sierpnia 2020 rokupowinny złożyć wniosek do 11.02.2021r., po tym terminie wnioski będą rozpatrywane negatywnie.
 • Osoby, które uzyskały świadczenia emerytalne w 2020 roku po 10 sierpnia powinny złożyć wniosek do  6 miesięcy od uzyskania decyzji o świadczeniach emerytalnych, po tym terminie wnioski będą rozpatrywane negatywnie.
 • Osoby przechodzące na świadczenia emerytalne od 2021 roku mogą składać wnioski na bieżąco, z zachowaniem 6 miesięcznego terminu od dnia uzyskania decyzji o świadczeniach emerytalnych.

 

 

Załącznik nr 1 do uchwały nr 2238/VII/2020 z dnia 11 sierpnia 2020 roku.

 

Wniosek o przyznanie jednorazowej zapomogi emerytalnej dla członków MOIPiP w Krakowie
wraz z informacją do celów podatkowych

 

Regulamin przyznawania jednorazowej zapomogi emerytalnej
dla członków MOIPiP w Krakowie

 


§ 1

 1. Zapomoga emerytalna przysługuje członkowi MOIPiP, który nabywa prawo do świadczenia emerytalnego oraz spełnia warunki niniejszego regulaminu.
 2. Zapomoga wypłacana jest jednorazowo w związku z uzyskaniem przez członka MOIPiP prawa do świadczenia emerytalnego.
 3. Wysokość zapomogi emerytalnej wynosi 1000 zł.
 4. Decyzję w sprawie przyznania i wypłaty jednorazowej zapomogi emerytalnej podejmuje Komisja Socjalna przy Małopolskiej Okręgowej Radzie Pielęgniarek i Położnych w Krakowie.


§ 2

Zapomogę emerytalną może otrzymać członek MOIPIP w Krakowie, który:

 1. Nabył prawo do świadczenia emerytalnego potwierdzone prawomocną decyzją właściwego organu emerytalnego,
 2. Jest wpisany do Centralnego Rejestru Pielęgniarek i Położnych prowadzonego przez Małopolską Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Krakowie co najmniej od 3 ostatnich lat przed złożeniem wniosku o zapomogę emerytalną,
 3. Opłaca regularnie składkę na samorząd zawodowy w okresie 3 ostatnich lat przez złożeniem wniosku o zapomogę emerytalną lub korzystał ze zwolnienia z tytułu okoliczności przewidzianych w przepisach regulujących opłacanie składki.
 4. Złożył w określonym w regulaminie terminie prawidłowo wypełniony wniosek o przyznanie zapomogi emerytalnej wraz z wymaganymi dokumentami.


§ 3

 1. W celu otrzymania zapomogi emerytalnej członek MOIPiP spełniający warunki dla przyznania tej zapomogi emerytalnej składa wniosek, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego regulaminu wraz z wymaganymi załącznikami. Wniosek należy wypełnić komputerowo lub czytelnie długopisem drukowanymi literami.
 2. We wniosku wnioskodawca składa pod rygorem odpowiedzialności karnej z tytułu art. 286 kodeksu karnego oświadczenia o regularnym opłacaniu składek na samorząd zawodowy w okresie ostatnich trzech lat przed złożeniem wniosku, o prawdziwości przedstawionych informacji i zaświadczeń, o prawomocności decyzji o przyznaniu prawa do świadczenia emerytalnego.
 3. Do wniosku należy dołączyć:
  1. Potwierdzoną przez wnioskodawcę za zgodność z oryginałem kserokopię decyzji o przyznaniu prawa do emerytury,
  2. Oryginał lub potwierdzony przez wnioskodawcę za zgodność z oryginałem dokument potwierdzający regularne opłacanie składki członkowskiej na samorząd zawodowy (zaświadczenie wystawione przez pracodawcę lub potwierdzenia przelewów składek członkowskich na MOIPiP),
  3. w przypadku osób zwolnionych z opłacania składki członkowskiej –dokumenty potwierdzające prawo do uzyskania zwolnienia w oryginale lub kopii potwierdzonej przez wnioskodawcę za zgodność z oryginałem.
 4. Wniosek należy złożyć w biurze MOIPiP w terminie zawitym 6 miesięcy od daty wydania decyzji o przyznaniu prawa do świadczenia emerytalnego. Po upływie powyższego terminu prawo do zapomogi emerytalnej wygasa. Za równoznaczne ze złożeniem wniosku w biurze MOIPiP uznaje się nadanie wniosku listem poleconym na prawidłowy adres MOIPiP w Krakowie, za datę złożenia wniosku uznaje się wówczas datę stempla pocztowego.
 5. Badanie formalne wniosku należy do kompetencji Komisji Socjalnej.
 6. Wniosek niekompletny lub niewłaściwie wypełniony będzie zwracany wnioskodawcy wraz z wezwaniem do uzupełnienia braków w terminie 14 dni od otrzymania wezwania do uzupełnienia braków. Wnioskodawca może uzupełnić wskazane w wezwaniu braki formalne wniosku i złożyć go w biurze MOIPiP w terminie 14 dni od otrzymania wezwania. Wniosek poprawiony lub uzupełniony w terminie wywołuje skutki od chwili jego pierwotnego wniesienia. Nieuzupełnienie braków w terminie skutkować będzie pozostawieniem wniosku bez rozpoznania. Za równoznaczne ze złożeniem uzupełnienia braków formalnych wniosku w biurze MOIPiP uznaje się nadanie wniosku listem poleconym na prawidłowy adres MOIPiP w Krakowie, za datę złożenia wniosku uznaje się wówczas datę stempla pocztowego.


§ 4

 1. Wniosek o jednorazową zapomogę emerytalną może złożyć wyłącznie uprawniony członek MOIPiP.
 2. Osobą uprawnioną do odbioru zapomogi jest wyłącznie wnioskujący członek MOIPiP w Krakowie.
 3. Członek MOIPiP może skorzystać z zapomogi emerytalnej tylko raz.
 4. Zapomoga emerytalna przyznana na podstawie nieprawdziwych oświadczeń lub fałszywych dokumentów podlega natychmiastowemu zwrotowi wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od daty wypłaty zapomogi do dnia jej zwrotu. Obowiązek zwrotu stwierdza organ, o którym mowa w § 1 ust. 4 niniejszego regulaminu. Odpowiedzialność ta powstanie niezależnie od odpowiedzialności karnej z art. 286 kk.
 5. Wnioskodawca, który we wniosku o zapomogę złożył nieprawdziwe informacje lub fałszywe dokumenty traci prawo do uzyskania gratyfikacji emerytalnej w przyszłości.


§ 5

 1. Dane osobowe (dalej: dane) wnioskodawców - Członków Małopolskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Krakowie są przetwarzane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych.
 2. Dane Członków MOIPiP są przetwarzane przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Krakowie oraz działających w jej imieniu i z jej upoważnienia członków Małopolskiej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych, Komisji Socjalnej oraz pracowników biura MOIPiP zobowiązanych do zachowania w tajemnicy danych w okresie wykonywania  w/w funkcji oraz po jej zakończeniu. Administratorem danych  jest Przewodniczący Małopolskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Krakowie.
 3. Dane wnioskodawców - Członków MOIPiP są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji prawidłowego wykonania zadań wynikających z niniejszego regulaminu.
 4. Wnioskodawcy - Członkowie MOIPiP przekazują swoje dane w formie wniosku, oświadczenia oraz przedstawiają stosowne dokumenty, jeśli jest to konieczne lub wynika z odrębnych przepisów.
 5. Dane wnioskodawców - Członków MOIPiP są przechowywane przez okres 5 lat począwszy od dnia wypłaty świadczeń, objętych niniejszym regulaminem lub odmowy ich przyznania. Po upływie tego okresu są niszczone w sposób uniemożliwiający ich odtworzenie.
 6. Wnioskodawca - Członek MOIPiP ma prawo do uzyskania dostępu do swoich danych, żądania sprostowania lub usunięcia danych albo ograniczenia ich przetwarzania, przenoszenia danych do innego administratora, sprzeciwu wobec przetwarzania danych.


§ 6

 1. Przyznana zapomoga emerytalna jest  dochodem  wnioskodawcy - Członka  Izby  i  podlega  rozliczeniu  przez niego przy składaniu rocznego zeznania podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.
 2. W  zakresie nieuregulowanym  w  niniejszym  Regulaminie  decyzję  podejmować  będzie  MORPiP lub Prezydium MORPiP.
 3. Regulamin wchodzi w życie od dnia 11 sierpnia 2020.
 4. Postanowienia  niniejszego  Regulaminu mają zastosowanie do członków MOIPiP w Krakowie, którzy uzyskali prawo do świadczeń emerytalnych od dnia 1 stycznia 2019 r. (data początkowa przyznanych świadczeń emerytalnych widniejąca na decyzji organu) pod warunkiem złożenia wniosku w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego regulaminu.
 5. W czasie obowiązywania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii lub zagrożenia epidemicznego kompetencje Komisji Socjalnej w zakresie wskazanym w niniejszym Regulaminie należą do Zespołu Zarządzania Kryzysowego Małopolskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Krakowie.




 

 

 

 

Biuletyn Informacji Publicznej
x

Strona korzysta z plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.